Tüyap Palas gizlilik politikası

Önemli bilgiler

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası Tüyap Palas'ın kullanımına göre belirlenir ve bu web sitesini kullanırken bize verdiğiniz her bilgi koruma altındadır. Tüyap Palas gizliliğinizin korunduğuna dair taahhüt verir. Web sitesini kullanırken kullanıcılara ait toplanan bilgilerin sadece bu gizlilik kurallarına göre kullanıldığı temin edilmiştir. Tüyap Palas, web sayfasının güncellenmesine göre zaman içerisinde bu gizlilik kurallarını değiştirebilir. Topladığımız bitirme formlarında ilgili bilgileri edinebiliriz; isim ve İş ünvanı, e posta adresi içeren iletişim bilgileri, demografik bilgiler örneğin posta kodu, adres ve ilgi alanı, iş tercihleri, CV.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

 1. a.    Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.”nin (Mersis No: 882001984400015), ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesindemisafirlerine, iş ortaklarına, çalışanlarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilereaydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

 1. b.    Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarımız doğrultusunda,  veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Faaliyetimiz ile ilgili hizmetlerimizi yerine getirebilmek,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Fiziksel güvenliği ve denetimi sağlayabilmek,
 • Çalışanlarımızın verilerini, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak,  eğitim ve kariyer planlarının belirlemek veya iş güvenliğini sağlamak,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek,
 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gereklilik ve zorunlulukları yerine getirmek.

 

 1. c.    İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nunbelirlediği koşullar içerisinde;

 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına ya da iştiraklerimize,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına,

açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin,  iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

 1. d.    Veri Sahibinin Hakları,

 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Tüyap Palas Otel Cumhuriyet Mh. Eski Hadımköy Yolu Cd. No:9/1 34500 Büyükçekmece, İstanbul”  adresine ıslak imzalı olarak veyatuyaptum@hs03.kep.trkayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TALEP FORMU

http://forms.tuyap.com.tr/SIKAYETYONETIM/KVKFormu.php